Γενικά έργα

Ελευθέριος Βενιζέλος: Ιστορικό Λεύκωμα, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών & Μελετών "Ελευθέριος Κ. Βενιζέλος", Χανιά 2003.

Ιστορία του Ελληνικού Έθνους, τ. ΙΔ΄ - ΙΕ΄, Εκδοτική Αθηνών, Αθήνα, 1977-1978.

Βεντήρης Γεώργιος, Η Ελλάς του 1910-1920: Ιστορική μελέτη, τ. Α΄, Αθήνα, Ίκαρος, 1970.

Βερέμης Θ.-Γουλιμή Γ. (επιμ.), Ελευθέριος Βενιζέλος. Κοινωνία-Οικονομία-Πολιτική στην εποχή του, Γνώση, Αθήνα 1989.

Βερέμης Θάνος-Δημητρακόπουλος Οδυσσέας (επιμ.), Μελετήματα γύρω από τον Βενιζέλο και την εποχή του, Φιλιππότης, Αθήνα 1980.

Βερέμης Θάνος–Νικολακόπουλος Ηλίας (επιμ.), Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του, Αθήνα, Τα Νέα–Ελληνικά Γράμματα, 2005.

Γιανουλόπουλος, Γιάννης Ν., Η ευγενής μας τύφλωσις. Εξωτερική πολιτική και “εθνικά θέματα” από την ήττα του 1897 έως την Μικρασιατική Καταστροφή, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 1999.

Μαυρογορδάτος, Γιώργος Θ., Μελέτες και κείμενα για την περίοδο 1909-1940, Αθήνα–Κομοτηνή, Σάκκουλας, 1982.

Μαυρογορδάτος Γ.–Χατζηιωσήφ Χρ. (επιμ.), Βενιζελισμός και αστικός εκσυγχρονισμός, Ηράκλειο, Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, 1988.

Παναγιωτόπουλος Βασίλης (επιμ.), Ιστορία του Νέου Ελληνισμού 1770-2000, τ. ΣΤ΄, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 2003.

Σβολόπουλος Κωνσταντίνος, Ελευθέριος Βενιζέλος: 12 μελετήματα, Αθήνα, Ελληνικά Γράμματα, 1999.

Χατζηιωσήφ Χρήστος (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, τ. Α1, Α2, Αθήνα, Βιβλιόραμα, 2002-2003.